Zdobądź dofinansowanie do wyprawki szkolnej

the-little-girl-581496_641Za każdym razem, gdy zbliża się rok szkolny, wielu rodziców martwi się kosztem wyprawki szkolnej. Rodzi się pytanie: ile w tym roku trzeba będzie zapłacić za podręczniki szkolne?

Być może nie wszyscy rodzice to wiedzą, ale na zakup książek można otrzymać dofinansowanie z rządowego programu “Wyprawka szkolna”.
Program ten obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pomoc ta  w roku szkolnym 2015/2016 skierowana jest do uczniów uczęszczających do klasy trzeciej szkoły podstawowej, uczniów klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i uczniów czwartej klasy technikum.

Dofinansowaniem, bez względu na sytuację materialną i życiową, zostaną objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest któraś z wymienionych powyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunkiem przyznania takiego dofinansowania na podręczniki szkolne jest w bieżącym roku dochód na jednego członka rodziny, nie przekraczający 574 zł. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, dzięki którym nawet rodziny przekraczające wspomniany dochód, mogą starać się o dotację. Dzieję się tak, gdy w rodzinie występuje ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne, i inne.

O dofinansowanie należy ubiegać się składając do połowy września odpowiedni wniosek. Wypełniony wniosek należy złożyć wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodu netto (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) w sekretariacie szkoły.